Unemployment Rate

Marzec 4, 2015 w Makroekonomia by editors

Stopa bezrobocia (ang. Unemployment Rate) to zależność liczby osób pozostających bez zatrudnienia do populacji aktywnej zawodowo. Metodologia wyliczeń może odstawać w zależności od ustalonej definicji osoby bezrobotnej. Najczęściej stosuje się łatwą do wykorzystania taktykę opartą na hipotezie, że jako bezrobotną można określić osobę prężnie poszukującą zatrudnienia.

Unemployment Rate

W USA występuje 6 odmian stopy bezrobocia które uwzględniają różnego rodzaju kategorie osób bez stałego zatrudnienia. Oficjalną jest U3 – obecnie uznana za zbyt archaiczną i nieelastyczną a zarazem ograniczającą się do tradycyjnych zasad pozyskiwania dochodu.

Unemployment Rate jest indeksem z niewielkim opóźnieniem odzwierciedlającym sytuację gospodarczą. Generalnie wpływ rozpowszechniania Unemployment Rate na sytuację na rynkach finansowych jest nieznaczny. Mniejszy poziom bezrobocia jest jednym z kryteriów dynamicznego postępu gospodarczego w dłuższej perspektywie. Dlatego należy przystępować z pewną dozą ostrożności nawet do dobrych danych prezentowanych w kalendarium jeśli nie zostaną zatwierdzone w dłuższym terminie przez spadające bezrobocie. Rosnący poziom indeksu stopa bezrobocia konstytuuje słabnącą kondycję gospodarczą.
Stopa bezrobocia, wraz z innymi danymi dotyczącymi wzrostu gospodarczego (PKB, CPI, PPI itp.) jest jedną z najistotniejszych zmiennych ekonomicznych, które przedstawiają aktualny stan danej gospodarki, a z tego powodu w dokładny sposób mogą wpływać na kształtowanie się cen instrumentów finansowych. Publikacja danych makroekonomicznych dotyczących wskaźników stopy bezrobocia w danej gospodarce w większej części przypadków powoduje pokaźne przemiany w kształtowaniu się kursów walut, instrumentów rynku kapitałowego oraz pieniężnego. Innymi słowy zawirowania na rynkach giełdowych oraz pozagiełdowych (ang. Over The Counter, OTC) takich jak Forex, CFD, walut, futures, indeksów giełdowych, surowców, forwardów, swapów itp. Ustalając aktualną wysokość stóp procentowych, banki centralne skrupulatnie rozpatrują zmiany oraz tendencje na rynku pracy, dokonując poluzowania lub zaostrzenia polityki monetarnej.

Publikacja informacji tyczących się Unemployment Rate zwraca uwagę inwestorów na całym świecie, dzięki systemowi alertów SMS`owych i powiadomień typu push na parę minut przed i po odczycie danych, można spodziewać się zasadniczego wzrostu aktywności na rynkach finansowych.