Non-Manufacturing Report

Wrzesień 8, 2014 w Makroekonomia

Amerykański raport o sektorze usługowym (ang. Non-Manufacturing Report) zamieszczany przez Instytut Zarządzania Podażą (ang. Institute for Supply Management) protokół o usługach ma za zadanie wskazywać aktywność usługowego sektora rynku. Pośród publikacji informacji makroekonomicznych zupełnie nie brakowało informacji dotyczących działu przemysłowego, tymczasem dział usług był ciągle pomijany. Dlatego Institute for Supply Management zaczął udostępnianie sprawozdania aby dostarczyć przedsiębiorcom wzorzec do badania sektora usług, który tworzy ponad połowę PKB (ang. Gross Domestic Product, GDP) w Stanach Zjednoczonych i jest najszybciej rozrastającą się gałęzią amerykańskiej gospodarki.

Najbardziej eksponowaną częścią sprawozdania jest indeks aktywności gospodarczej (ang. Business Activity Index), który w znaczącym stopniu przedstawia generalny stopień działalności firm sektora usługowego. Business Activity Index prezentuje wyniki ankiety przedsiębiorców, którzy odpowiadają na pytanie czy perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług w najbliższym miesiącu polepszą się, pogorszą się czy pozostaną takie same.

Wciąż w większym stopniu niż raport o sektorze usługowym, zainteresowanie rynków przyciąga indeks aktywności finansowej opracowany przez Markit Group i Institute for Supply Management of Financial Activity (ang. Purchasing Managers’ Index, PMI) w ogromnym stopniu dlatego, że protokół o usługach został sformułowany stosunkowo niedawno. Ranga protokołu Non-Manufacturing Report dla inwestorów szybko rośnie i stał się niewątpliwie wartościowym źródłem informacji ze względu na decydujący wpływ działu usługowego na wysokość Produktu Krajowego Brutto oraz aktualność protokołu, który jest upowszechniany z kilkudniowym opóźnieniem w stosunku do miesiąca, którego dotyczy.

Punktem odniesienia do badania Business Activity Index, stanowiącego informację przykuwającą największą uwagę wśród danych przedstawionych w raporcie, jest wartość index`u na poziomie 50 punktów. Jeśli raport o sektorze usługowym przewyższa 50 punktów, zasadniczo można stwierdzić, że sektor usług rozwija się. Aktywność rozwoju branży usługowej powinno się przyrównać z fazą cyklu koniunkturalnego gospodarki.

Pracownicy sektora pozaprzemysłowego

W rozwiniętych gospodarkach, które przeszły już Toffler`owską trzecią falę, znacząco wzrasta rola sektora usług w porównaniu z sektorem produkcyjnym.

 

Podsumowując z pewnością raport o sektorze usług należy do opracowań relewantnych ze względu na dotknięcie obszaru nieporuszanego przez wiele pozostałych indexów dotyczących aktywności gospodarczej, takich jak: wskaźnik wiodący (ang. Leading Economic Index), PMI, zmiana zapasów (ang. Changes In Inventories), produkcja przemysłowa (ang. Industrial Production), indeks cen dóbr produkcyjnych (ang. Producer Price Index, PPI), nowe zamówienia (ang. New Orders) oraz wskaźniki dotyczące pojazdów (ang. Car Registrations, Total Vehicle Sales) oraz zaufania do biznesu (ang. Business Confidence) itp.

Productivity Report

Lipiec 3, 2014 w Makroekonomia

Informacje dotyczące efektywności działalności produkcyjnej, tzw. Indeks produktywności (ang. Productivity Report) pojawiają się w kalendariach makro z symbolem QoQ, q/q lub k/k, czyli kwartalnie. Indeks produktywności ukazuje ilość produkcji przypadającej na jednostkę pracy. Wartość produkcyjna mierzona jest przy pomocy uprzednio publikowanych informacji o Produkcie Krajowym Brutto, natomiast jako jednostki pracy używa się wartości godziny roboczej.

W kosztach pracy analizuje się nie tylko pensje ale także wszelkiego rodzaju świadczenia socjalne i pozostałe dobra wydawane na rzecz pracowników ale nie dobra kapitałowe. W ten sposób efektywność produkcji przedstawia związek pomiędzy PKB, a kosztem jego wygenerowania. Najistotniejsza w sprawozdaniu Productivity Report jest wyrażona procentowo roczna prężność efektywności wytwórczości, którą przedstawia się także z uwzględnieniem kategoryzacji na różne sektory i gałęzie rynku.

Wyższa wydajność produkcji powoduje, że przy zaangażowaniu identycznych nakładów na pracowników można uzyskać większą ilość produktów i usług. Większa produktywność doprowadza do wzrostu faktycznych wynagrodzeń pracowników, niższej inflacji i wyższej rentowności przedsiębiorstw. Firmy, które są w mocy by rozszerzyć produkcję, nie podwyższając jednocześnie aktywności personelu, mogą pozwolić sobie na podwyższenie płac bez potrzeby przerzucania kosztów podwyżki na konsumentów.

wydajnosc

Nowoczesny model produkcji umożliwia znacznie lepsze wykorzystanie potencjału czynnika ludzkiego oraz maszyn poprzez wzajemne ich uzupełnianie w przypadku nadmiaru lub niedoboru ilości zamówień.

Jednakże powinno się pamiętać, iż przy publikowaniu danych o efektywności wygenerowanej produkcji nie ukazują się tak naprawdę żadne nowe informacje. Wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu opierają się na uprzednio upowszechnionych informacjach takich jak np. poziom PKB czy koszty pracy. Z tego powodu indeks produktywności jedynie sporadycznie będzie ważny dla rynków.

W tradycyjnym ujęciu produktywność to wartość wytworzonej oraz sprzedanej produkcji w określonym czasie, do ilości zużytych zasobów. Na przykład może to być: produkcja dóbr, działalność sektora usług itp. zamiast opisanego powyżej stosunku PKB do kosztu pracy. Jest to również termin, który odnosi się do różnej skali systemów, takich jak: stanowiska pracy, zakładu pracy, gospodarki, określonego regionu, gałęzi przemysłu, przedsiębiorstwa, etc. Wyróżnia się produktywność cząstkową – czyli stosunek ilości produkcji, bądź też poszczególnych rodzajów, do ilości poszczególnych rodzajów zasobów, które zostały użyte przy produkcji – oraz produktywność całkowitą.

Gross Domestic Product

Czerwiec 6, 2014 w Makroekonomia

Produkt Krajowy Brutto (ang. Gross Domestic Product, GDP) należy do najistotniejszych wyznaczników przedstawiających aktywność rynkową. Produkt Krajowy Brutto stanowi sumę wszystkich dóbr i usług wytworzonych przez gospodarkę danego kraju, w tym wielkość zużycia, zamówień publicznych, inwestycji i bilansu handlu międzynarodowego.

Zmiana poziomu Produktu Krajowego Brutto w przedstawieniu procentowym jest podstawowym miernikiem rozrostu gospodarczego. PKB zwykle jest wyliczany w ujęciu trymestralnym albo jednorocznym. Raport dotyczące Produktu Krajowego Brutto jest niezwykle obszernym i wyczerpującym dokumentem, w którym użyte są informacje na temat wielu uprzednio zobrazowanych wskaźników takich jak na przykład handel detaliczny, eksport, import, stopa bezrobocia, sprzedana produkcja przemysłowa oraz usługi itp.

Produkt Krajowy Brutto należy do najważniejszych wyznaczników, które pozwalają na rozeznanie się w jakim stanie znajduje się gospodarka globalna oraz lokalna obecnie i jakie są jej perspektywy na przyszłość.

Publikacja tego wskaźnika przez agendy statystyczne za każdym razem wzbudza zainteresowanie wszystkich uczestników rynków pieniężnych. Wyniki w dużym stopniu przewyższające przypuszczenia mogą sygnalizować na przykład większą możliwość podniesienia stóp procentowych przez banki centralne, tymczasem gorsze od rokowań dane na temat wzrostu gospodarczego mogą powodować rozluźnienie polityki kapitałowej.

Trzeba jednak uwzględnić fakt, że sprawozdania na temat wzrostu gospodarczego dotyczą stosunkowo już dalekiej przeszłości w chwili publikacji. Sprawozdania dotyczące trymestralnego zmian Produktu Krajowego Brutto są publikowane najczęściej pod koniec kolejnego kwartału, co ogranicza wpływ publikacji tych danych na rynki.

Warto również zaznaczyć iż od dłuższego czasu czołówka państw posiadających największe PKB pozostaje niezmieniona, są to: Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Chiny oraz Japonia. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć tutaj.

PKB

PKB prezentuje zagregowaną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie danego kraju, co oznacza że nie ma znaczenia własność przedsiębiorstw, pochodzenie kapitału itp.