Consumer Confidence Index

Kwiecień 14, 2014 w Makroekonomia

Utworzony w 1967 roku indeks zaufania konsumentów (ang. Consumer Confidence Index, CCI) to unikatowy wskaźnik, stworzony z wyników analizy ponad 5000 rodzin, sporządzony, aby ocenić względną kondycję finansową, siłę nabywczą i zaufanie statystycznego konsumenta.

Indeks zaufania konsumentów konstruowany jest z trzech części składowych. Są to: wskaźnik postaw konsumenckich czyli indeks nastrojów konsumentów (ang. Index of Consumer Sentiment, ICS) – czyli teraźniejsza ocena sytuacji konsumentów przez nich samych. Indeks bieżącej sytuacji rynkowej lub wskaźnik warunków gospodarczych (ang. Current Economic Conditions) – określający bieżący stan gospodarki w opinii konsumentów oraz najważniejszy (60% wartości indeksu CCI) wskaźnik oczekiwań konsumentów (ang. Index of Consumer Expectations) – wskazujący jakie są oczekiwania konsumentów w sprawie rozwoju sytuacji w gospodarce w perspektywie 6 najbliższych miesięcy.

Wcześniejsze badania wyników indeksu zaufania konsumentów wskazują na wysoką przydatność tego wyznacznika przy prognozowaniu zachowań stanu gospodarki. W kalendariach makroekonomicznych Istnieją inne wyznaczniki badające nastroje konsumentów, często stosowane w połączeniu z raportem Consumer Sentiment, które mogą być z nim mylone, na przykład University of Michigan Sentiment Report – (MCSI). Część analityków próbuje stworzyć swoje wyznaczniki prezentujące nastroje konsumentów używając do tego dwóch raportów i generalizując wyniki.

Dane o poprawie nastrojów konsumentów zauważone w wynikach indeksu zaufania konsumentów będą miały niezwykle korzystny wpływ na giełdę powodując w szczególności na wzrost popytu na akcje. Istota badania nastrojów konsumentów jest przekonanie, że usatysfakcjonowani ze swojej sytuacji konsumenci zapewne będą bardziej chętni do intensyfikowania swoich wydatków, w szczególności na dobra trwałego użytku, nieruchomości oraz różnego rodzaju inwestycje.

Indeks zaufania konsumentów ze względu na jego subiektywny charakter i nieliczną próbę, przez znaczna część ekonomistów jest analizowany jako średnie ruchome z 3 – 6 mies. w celu prognozowania wyraźniejszych zmian nastrojów. Nieliczni są zdania, że dopiero wzrost poziomu wskaźnika o co najmniej pięć punktów może zwiastować zmianę wcześniej panujących trendów.

zaufanie konsumenta

Zaufanie konsumenta jest odzwierciedlone przez zawartość jego koszyka oraz wizję najbliższej przyszłości.

Zwykle wzrostowi zaufania konsumentów będzie towarzyszyć wzrost innych danych dotyczących zachowania konsumentów z rosnącą sprzedażą detaliczną (ang. Retail Sales) i wydatkami konsumentów (ang. Consumer Spending) na czele. Biorąc pod uwagę wskaźniki dotyczące nastrojów konsumentów nie należy zapominać, że chęć nabywania i skłonność do konsumpcji stanowią najistotniejsze czynniki umożliwiające prężny wzrost w dziedzinie gospodarki.

Non-Farm Payrolls

Październik 5, 2013 w Makroekonomia

Raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (ang. Non-Farm Payrolls, NFP) formułowany jest w oparciu o dane uzyskane na bazie sondażu przedsiębiorstw. Indeks ten ukazuje właściwie koniunkturę na rynku pracy oraz w całej gospodarce. W sprawozdaniu pojawia się ilość pracujących w sektorze pozarolniczym z pewnymi ograniczeniami. Indeks wlicza orientacyjnie 80% firm, pomijając dane o zatrudnieniu w służbie cywilnej, pracownikach pracujących w rolnictwie czy informacje o samozatrudnieniu.

Wskaźnik zatrudnienie w sektorze pozarolniczym potocznie zwany payrols przedstawia kluczowy rządowy raport, określający sytuację rynku pracy z poprzedzającego miesiąca. Przy wydawaniu danych o non-farm payrolls pojawią się dane takie jak średnia godzinowa pensja (ang. Average Hourly Earnings), przeciętny tygodniowy czas pracy (ang. Average Weekly Hours) i stopa bezrobocia (ang. Unemployment Rate), która posiada niskie znaczenie. Należy równocześnie zaznaczyć iż sam wskaźnik stopa bezrobocia jest wieloaspektowy i w przypadku USA występuje sześć jego odmian, uznawana za oficjalną jest ”U3” brana pod uwagę przy tworzeniu raportu o ilości wniosków o zasiłki dla bezrobotnych (ang. Jobless Claims Report).

Najważniejszą informacją zamieszczoną w publikacji danych w kalendarium dotyczącą zatrudnienia w dziale pozarolniczym jest ilość nowych miejsc pracy. Istotne dysproporcja ilości nowych miejsc pracy odnośnie przeiwdywań będą miały wielki wpływ na przebieg zdarzeń na rynkach finansowych.

NFP

Zmiana ilości miejsc pracy jest jednym z lepszych sygnałów dla inwestorów

 

Do publikacji w kalendarium makro non-farm payrolls dochodzi w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14.30. Generalnie średni miesięczny wzrost miejsc pracy o minimum 150 000 w czasie dwóch kwartałów poczytuje się za oznakę poruszenia gospodarczego.

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym ma także istotny wpływ na politykę pieniężną prowadzoną przez Rezerwę Federalną (ang. Federal Reserve, FED). Publikacja danych nieraz zradza gwałtowne reakcje ze strony rynków w sytuacji pojawienia się pokaźnej dysproporcji w stosunku do przypuszczeń.