ROI i ROS

Wrzesień 11, 2015 w Makroekonomia by editors

Życzylibyśmy sobie, żeby wszystkie działalności inwestycyjne, których się podejmujemy przynosiły zyski. Jedną z metod, przy pomocy której można wyznaczyć opłacalność konkretnej inwestycji albo porównać kilka z nich jest obliczenie wskaźnika rentowności inwestycji. Wskaźnik ten, nazywany także wskaźnikiem zwrotu z inwestycji, w skrócie nazywa się go terminem ROI – skrót pochodzi od pierwszych liter wyrazów w języku angielskim: Return On Investment. Żeby obliczyć wskaźnik rentowności inwestycji należy od zysku z inwestycji odjąć jej koszt, a następnie podzielić otrzymany wynik przez koszt inwestycji. Wyraża go wzór: ROI=(zysk z inwestycji-koszt inwestycji)/(koszt inwestycji)

Mówiąc dosłownie, wskaźnik ten odpowie nam na pytanie ile pieniędzy można zarobić wydając 1 zł. Może być on więc przedstawiony w walucie, ale też procentowo. Dzięki temu, że wskaźnik ROI jest uniwersalny i łatwo go wyliczyć, to wskaźnik nadzwyczaj popularny. Wynik dodatni będzie wskazywał, iż inwestycja w określony instrument finansowy jest opłacalna, a w przypadku, kiedy rozmyślamy nad wyborem jednej z kilku inwestycji, najbardziejzyskowna będzie ta z najwyższą wartością ROI. Należy jednak pamiętać, iż ten wskaźnik ma też swoje ograniczenia z racji tego, że obliczając go nie bierze się pod uwagę ani struktury majątkowej ani czynników nadzwyczajnych.
Mając na uwadze fakt, że zarabiać można nie tylko na inwestowaniu, ale też na rozważnej i przemyślanej sprzedaży walut, akcji, opcji itp. Należałoby wziąć pod uwagę także wskaźnik rentowności sprzedaży. Ów wskaźnik nazywa się też wskaźnikiem zyskowności, a także wskaźnikiem stopy zysku. Tak jak w przypadku wskaźnika ROI, posiada on też swój skrót – ROS. Skrót ten pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów: Return On Sales. To iloraz zysków netto i przychodów ze sprzedaży pomnożonych przez 100%. Wyraża go wzór ROS=  (zysk netto)/(przychody ze sprzedaży)  ×100%

Niższy poziom danego wskaźnika oznacza, iż żeby osiągnąć konkretny zysk, trzeba wykonać wyższą wartość sprzedaży. Z kolei wyższy poziom owego wskaźnika oznacza, że nakłady są poniesione efektywnie, a przychody wyższe. Ogólnie rzecz biorąc, można przyjąć, iż wartość owego wskaźnika definiuje poziom efektywności zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych przez inwestora. Trzeba mieć na uwadze, iż wartość owego wskaźnika będzie różna zależnie od typu instrumentu i regionu geograficznego. W przypadku tych instrumentów, gdzie istnieje dłuższy cykl inwestycyjny wskaźnik rentowności sprzedaży powinien być wyższy, natomiast niższy powinien być tam gdzie występuje krótszy cykl. Jest to konsekwencją faktu, iż w instrumentach z dłuższym cyklem zwrotu, wysokie są koszty zamrożenia środków, a także istnieje większy stopień ryzyka, a w wartościach z krótszym cyklem występuje sposobność szybkiej sprzedaży walorów.

ROI a ROS

Wskaźnik rentowności inwestycji ROI oraz wskaźnik stopy zysku ROS – zarabiać można nie tylko na inwestowaniu, ale też na rozważnej i przemyślanej sprzedaży instrumentów finansowych.