Productivity Report

Lipiec 3, 2014 w Makroekonomia by editors

Informacje dotyczące efektywności działalności produkcyjnej, tzw. Indeks produktywności (ang. Productivity Report) pojawiają się w kalendariach makro z symbolem QoQ, q/q lub k/k, czyli kwartalnie. Indeks produktywności ukazuje ilość produkcji przypadającej na jednostkę pracy. Wartość produkcyjna mierzona jest przy pomocy uprzednio publikowanych informacji o Produkcie Krajowym Brutto, natomiast jako jednostki pracy używa się wartości godziny roboczej.

W kosztach pracy analizuje się nie tylko pensje ale także wszelkiego rodzaju świadczenia socjalne i pozostałe dobra wydawane na rzecz pracowników ale nie dobra kapitałowe. W ten sposób efektywność produkcji przedstawia związek pomiędzy PKB, a kosztem jego wygenerowania. Najistotniejsza w sprawozdaniu Productivity Report jest wyrażona procentowo roczna prężność efektywności wytwórczości, którą przedstawia się także z uwzględnieniem kategoryzacji na różne sektory i gałęzie rynku.

Wyższa wydajność produkcji powoduje, że przy zaangażowaniu identycznych nakładów na pracowników można uzyskać większą ilość produktów i usług. Większa produktywność doprowadza do wzrostu faktycznych wynagrodzeń pracowników, niższej inflacji i wyższej rentowności przedsiębiorstw. Firmy, które są w mocy by rozszerzyć produkcję, nie podwyższając jednocześnie aktywności personelu, mogą pozwolić sobie na podwyższenie płac bez potrzeby przerzucania kosztów podwyżki na konsumentów.

wydajnosc

Nowoczesny model produkcji umożliwia znacznie lepsze wykorzystanie potencjału czynnika ludzkiego oraz maszyn poprzez wzajemne ich uzupełnianie w przypadku nadmiaru lub niedoboru ilości zamówień.

Jednakże powinno się pamiętać, iż przy publikowaniu danych o efektywności wygenerowanej produkcji nie ukazują się tak naprawdę żadne nowe informacje. Wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu opierają się na uprzednio upowszechnionych informacjach takich jak np. poziom PKB czy koszty pracy. Z tego powodu indeks produktywności jedynie sporadycznie będzie ważny dla rynków.

W tradycyjnym ujęciu produktywność to wartość wytworzonej oraz sprzedanej produkcji w określonym czasie, do ilości zużytych zasobów. Na przykład może to być: produkcja dóbr, działalność sektora usług itp. zamiast opisanego powyżej stosunku PKB do kosztu pracy. Jest to również termin, który odnosi się do różnej skali systemów, takich jak: stanowiska pracy, zakładu pracy, gospodarki, określonego regionu, gałęzi przemysłu, przedsiębiorstwa, etc. Wyróżnia się produktywność cząstkową – czyli stosunek ilości produkcji, bądź też poszczególnych rodzajów, do ilości poszczególnych rodzajów zasobów, które zostały użyte przy produkcji – oraz produktywność całkowitą.