Dobra kapitałowe

Październik 9, 2015 w Makroekonomia by editors

Dobra kapitałowe czyli kapitał rzeczowy, dobra inwestycyjne bądź kapitałowe dobra inwestycyjne (ang. capital investment goods).
Dobra kapitałowe stanowią ważny element wskaźnika zamówienia na dobra trwałe (po angielsku Durable Goods Orders). Ważnym elementem w owym raporcie są m.in. zamówienia, które wykluczają tymczasowe zamówienia przemysłu obronnego (po angielsku Core Durable Orders), a także właśnie zamówienia na dobra kapitałowe (ang. Capital Goods Orders).

Trzeba zwrócić uwagę na to, że jedynie nieprzewidziane i gwałtowne zmiany zamówień odciskają piętno na rynku walutowym w istotnym stopniu. Jest to rezultatem tego że publikacja raportu zamówienia na dobra trwałe pojawia się w kalendarium makroekonomicznym gdy znane są już CPI i PPI, indeks sprzedaży detalicznej, jak również i raport o zatrudnieniu.

Obok innych rodzajów kapitału, ziemi i pracy, dobra kapitałowe wchodzą w skład podstawowych czynników produkcji, czyli materialnych i niematerialnych zasobów wykorzystywanych po to, aby produkować inne dobra. O ile praca odnosi się w głównej mierze do zasobów ludzkich, a ziemia do uzyskiwanych surowców, to dobra kapitałowe to trwałe dobra materialne wytworzone przez człowieka.

Od dóbr konsumpcyjnych różnią się celem w którym zostały zakupione. Dobra konsumpcyjne są nabywane przez gospodarstwa domowe, które są ich ostatecznym odbiorcą. Nie służą do wytwarzania, ani nie generują wartości dodanej. W związku ze swoją naturą przeważnie z chwilą odpakowania i z wiekiem tracą swoją wartość. Dodatkowo mogą wytwarzać comiesięczne koszty, które wiążą się np. z wymogiem serwisowania, zaciągniętym kredytem konsumenckim itp.

Tymczasem dobra kapitałowe służą do wytwarzania innych dóbr. Należą do nich wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia, hale produkcyjne. W przeciwieństwie do surowców czy półproduktów, które też nie są dobrami konsumpcyjnymi, nie zużywają się w pełni w ciągu jednego procesu produkcyjnego. Należą do środków pracy, czyli takich środków produkcji, z pomocą których surowce i materiały (przedmioty pracy) przekształcane są w dobro finalne.

dobra kapitałowe

Praca zwiększa swoją efektywność poprzez dobra kapitałowe takie jak nowoczesne narzędzia.

Z powodu trwałości i udziału w wielu procesach produkcyjnych ceny ich zakupu nie można wliczać w koszt produkcji jednorazowo, gdyż koszt jednostkowy wytworzenia produktów zostałby nierealnie zwiększony. Z tego właśnie powodu to amortyzacja jest miarą zużycia dóbr kapitałowych. Opiera się ona na stopniowym wliczaniu w koszt ceny zakupu dobra. Amortyzacja może być naliczana w sposób liniowy, progresywny lub regresywny. Sposób naliczania amortyzacji ma duże znaczenie jeśli chodzi o decyzje inwestycyjne, dlatego że wiąże się z  podatkową amortyzacyjną, a co za tym idzie z opłacalnością inwestycji.