by editors

Home Loans

Lipiec 18, 2014 w Makroekonomia by editors

Jednym z istotnych z punktu widzenia gospodarki oraz inwestorów indeksów jest raport kredytów hipotecznych (ang. Home Loans). Informuje on o zmianie liczby zaakceptowanych przez banki, towarzystwa budowlane i innych pożyczkodawców wniosków kredytowych, których zabezpieczeniem maja być nieruchomości mieszkalne.

kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczny jest największą inwestycją na rynku pożyczek dla klientów indywidualnych

Na decyzję oraz możliwości pożyczkobiorców w znaczącym stopniu, poza wartością LIBOR oraz spread, wpływają dwa czynniki – poziom dochodu oraz sytuacja na rynku pracy. Zdolność kredytowa, regulowana  ustawowo zabezpiecza przed potencjalnie ryzykownymi działaniami ze strony nieświadomych konsumentów. Zastosowanie maja tu wskaźniki:  TDR  (ang. Total Debt Ratio) oraz DI czyli Wskaźnik Dochodu Dyspozycyjnego (ang. Disposable Income). Są to wskaźniki określające odpowiednio procentowe obciążenie dochodów zobowiązaniami finansowymi oraz wartość dochodu po odjęciu od niego wszystkich zobowiązań finansowych.

Raport kredytów hipotecznych obrazuje ponadto dynamikę popytu- wzrost aktywności na rynku mieszkaniowym oraz oddziałuje na zwiększenie zapotrzebowania na towary, usługi i pracowników. Konsekwencją wzrostu wskaźnika udzielonych kredytów może być zatem poprawienie kondycji gospodarki i wzrost wartości waluty oraz spadek wartości długu. W znaczącym stopniu odzwierciedla on popyt na rynku nieruchomości.

Dodatkowo raport kredytów hipotecznych pozwala wnioskować na temat poziomu zadowolenia konsumentów z sytuacji ekonomicznej. Wynik raportu publikowany jest przez urzędy statystyczne, raz na miesiąc, przeważnie w przeciągu 40 dni po zakończeniu analizowanego okresu.

 

by editors

Productivity Report

Lipiec 3, 2014 w Makroekonomia by editors

Informacje dotyczące efektywności działalności produkcyjnej, tzw. Indeks produktywności (ang. Productivity Report) pojawiają się w kalendariach makro z symbolem QoQ, q/q lub k/k, czyli kwartalnie. Indeks produktywności ukazuje ilość produkcji przypadającej na jednostkę pracy. Wartość produkcyjna mierzona jest przy pomocy uprzednio publikowanych informacji o Produkcie Krajowym Brutto, natomiast jako jednostki pracy używa się wartości godziny roboczej.

W kosztach pracy analizuje się nie tylko pensje ale także wszelkiego rodzaju świadczenia socjalne i pozostałe dobra wydawane na rzecz pracowników ale nie dobra kapitałowe. W ten sposób efektywność produkcji przedstawia związek pomiędzy PKB, a kosztem jego wygenerowania. Najistotniejsza w sprawozdaniu Productivity Report jest wyrażona procentowo roczna prężność efektywności wytwórczości, którą przedstawia się także z uwzględnieniem kategoryzacji na różne sektory i gałęzie rynku.

Wyższa wydajność produkcji powoduje, że przy zaangażowaniu identycznych nakładów na pracowników można uzyskać większą ilość produktów i usług. Większa produktywność doprowadza do wzrostu faktycznych wynagrodzeń pracowników, niższej inflacji i wyższej rentowności przedsiębiorstw. Firmy, które są w mocy by rozszerzyć produkcję, nie podwyższając jednocześnie aktywności personelu, mogą pozwolić sobie na podwyższenie płac bez potrzeby przerzucania kosztów podwyżki na konsumentów.

wydajnosc

Nowoczesny model produkcji umożliwia znacznie lepsze wykorzystanie potencjału czynnika ludzkiego oraz maszyn poprzez wzajemne ich uzupełnianie w przypadku nadmiaru lub niedoboru ilości zamówień.

Jednakże powinno się pamiętać, iż przy publikowaniu danych o efektywności wygenerowanej produkcji nie ukazują się tak naprawdę żadne nowe informacje. Wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu opierają się na uprzednio upowszechnionych informacjach takich jak np. poziom PKB czy koszty pracy. Z tego powodu indeks produktywności jedynie sporadycznie będzie ważny dla rynków.

W tradycyjnym ujęciu produktywność to wartość wytworzonej oraz sprzedanej produkcji w określonym czasie, do ilości zużytych zasobów. Na przykład może to być: produkcja dóbr, działalność sektora usług itp. zamiast opisanego powyżej stosunku PKB do kosztu pracy. Jest to również termin, który odnosi się do różnej skali systemów, takich jak: stanowiska pracy, zakładu pracy, gospodarki, określonego regionu, gałęzi przemysłu, przedsiębiorstwa, etc. Wyróżnia się produktywność cząstkową – czyli stosunek ilości produkcji, bądź też poszczególnych rodzajów, do ilości poszczególnych rodzajów zasobów, które zostały użyte przy produkcji – oraz produktywność całkowitą.