Consumer Confidence Index

Kwiecień 14, 2014 w Makroekonomia by editors

Utworzony w 1967 roku indeks zaufania konsumentów (ang. Consumer Confidence Index, CCI) to unikatowy wskaźnik, stworzony z wyników analizy ponad 5000 rodzin, sporządzony, aby ocenić względną kondycję finansową, siłę nabywczą i zaufanie statystycznego konsumenta.

Indeks zaufania konsumentów konstruowany jest z trzech części składowych. Są to: wskaźnik postaw konsumenckich czyli indeks nastrojów konsumentów (ang. Index of Consumer Sentiment, ICS) – czyli teraźniejsza ocena sytuacji konsumentów przez nich samych. Indeks bieżącej sytuacji rynkowej lub wskaźnik warunków gospodarczych (ang. Current Economic Conditions) – określający bieżący stan gospodarki w opinii konsumentów oraz najważniejszy (60% wartości indeksu CCI) wskaźnik oczekiwań konsumentów (ang. Index of Consumer Expectations) – wskazujący jakie są oczekiwania konsumentów w sprawie rozwoju sytuacji w gospodarce w perspektywie 6 najbliższych miesięcy.

Wcześniejsze badania wyników indeksu zaufania konsumentów wskazują na wysoką przydatność tego wyznacznika przy prognozowaniu zachowań stanu gospodarki. W kalendariach makroekonomicznych Istnieją inne wyznaczniki badające nastroje konsumentów, często stosowane w połączeniu z raportem Consumer Sentiment, które mogą być z nim mylone, na przykład University of Michigan Sentiment Report – (MCSI). Część analityków próbuje stworzyć swoje wyznaczniki prezentujące nastroje konsumentów używając do tego dwóch raportów i generalizując wyniki.

Dane o poprawie nastrojów konsumentów zauważone w wynikach indeksu zaufania konsumentów będą miały niezwykle korzystny wpływ na giełdę powodując w szczególności na wzrost popytu na akcje. Istota badania nastrojów konsumentów jest przekonanie, że usatysfakcjonowani ze swojej sytuacji konsumenci zapewne będą bardziej chętni do intensyfikowania swoich wydatków, w szczególności na dobra trwałego użytku, nieruchomości oraz różnego rodzaju inwestycje.

Indeks zaufania konsumentów ze względu na jego subiektywny charakter i nieliczną próbę, przez znaczna część ekonomistów jest analizowany jako średnie ruchome z 3 – 6 mies. w celu prognozowania wyraźniejszych zmian nastrojów. Nieliczni są zdania, że dopiero wzrost poziomu wskaźnika o co najmniej pięć punktów może zwiastować zmianę wcześniej panujących trendów.

zaufanie konsumenta

Zaufanie konsumenta jest odzwierciedlone przez zawartość jego koszyka oraz wizję najbliższej przyszłości.

Zwykle wzrostowi zaufania konsumentów będzie towarzyszyć wzrost innych danych dotyczących zachowania konsumentów z rosnącą sprzedażą detaliczną (ang. Retail Sales) i wydatkami konsumentów (ang. Consumer Spending) na czele. Biorąc pod uwagę wskaźniki dotyczące nastrojów konsumentów nie należy zapominać, że chęć nabywania i skłonność do konsumpcji stanowią najistotniejsze czynniki umożliwiające prężny wzrost w dziedzinie gospodarki.