by editors

WIBOR

Październik 13, 2013 w Forex, Giełda, Makroekonomia by editors

WIBOR, (ang. Warsaw Interbank Offer Rate) oznacza wzorcową wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym w przeciwieństwie do mięzynarodowego LIBOR`u (ang. London Interbank Offered Rate). W inny sposób można powiedzieć, że Warsaw Interbank Offer Rate jest po prostu stopą procentową, po której banki wzajemnie udzielają sobie pożyczek.

Stopa ta jest ustalana codziennie o godzinie 11:00 (CET, GMT +1, UTC+01:00) jako średnia arytmetyczna wysokości stóp oprocentowania działających w największych polskich bankach, które są uczestnikami panelu Warsaw Interbank Offer Rate. Obliczając średnią, nie uwzględnia się wartości skrajnych. Pełny przebieg kalkulacji WIBOR`u zwany jest fixingiem WIBOR.

Regulamin Fixingu stawek referencyjnych Warsaw Interbank Offer Rate szczegółowo określa zasady fixingu. Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska, dawniej znane jako Forex Polska, jest inicjatorem tego cyklu. Od 14. lipca 2014 r. stopę referencyjną określa się w oparciu o stopy procentowe 13 polskich banków, to jest:
Bank BPH S. A., Bank Gospodarki Żywnościowej S. A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Handlowy w Warszawie S. A., Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S. A., Bank Zachodni WBK S. A., Getin Noble Bank S. A., ING Bank Śląski S. A., mBank S. A., Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Polski S. A., Raiffeisen Bank Polska S. A. i Societe Generale S. A. Oddział w Polsce.

WIBOR

Wartość WIBOR ustalana jest przez 13 banków, w tym BGK – jedyny w Polsce bank państwowy

Warsaw Interbank Offer Rate jako stopa procentowa konstruowana jest do udzielania następujących kredytów na rynku międzybankowym:
– ON (ang. overnight) – kredyt jednodniowym który rozpoczyna się w dzień zawarcia kontraktu,
– TN (ang. tomorrow/next) – kredyt jednodniowy, który wzdraża się od dnia następnego po dniu zwarcia transakcji,
– SW (ang. spot week) – kredyt na tygodniowy okres czasu,
– 2W – 2 tygodnie
– 1M – 1 miesiąc
– 3M – 3 miesiące
– 6M – 6 miesięcy
– 9M – 9 miesięcy
– 1Y – 1 rok.

Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska nominuje też Radę ds. Stawek Referencyjnych WIBID i Warsaw Interbank Offer Rate, która stawia sobie za cel m.in. nadzorowanie cyklu Fixingu. W skład Rady wchodzi 8 ekspertów, odznaczających się wykształceniem z zakresu funkcjonowania rynku finansowego w Polsce. Działacze Rady piastują swoje stanowiska przez period dwóch lat.

by editors

Non-Farm Payrolls

Październik 5, 2013 w Makroekonomia by editors

Raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (ang. Non-Farm Payrolls, NFP) formułowany jest w oparciu o dane uzyskane na bazie sondażu przedsiębiorstw. Indeks ten ukazuje właściwie koniunkturę na rynku pracy oraz w całej gospodarce. W sprawozdaniu pojawia się ilość pracujących w sektorze pozarolniczym z pewnymi ograniczeniami. Indeks wlicza orientacyjnie 80% firm, pomijając dane o zatrudnieniu w służbie cywilnej, pracownikach pracujących w rolnictwie czy informacje o samozatrudnieniu.

Wskaźnik zatrudnienie w sektorze pozarolniczym potocznie zwany payrols przedstawia kluczowy rządowy raport, określający sytuację rynku pracy z poprzedzającego miesiąca. Przy wydawaniu danych o non-farm payrolls pojawią się dane takie jak średnia godzinowa pensja (ang. Average Hourly Earnings), przeciętny tygodniowy czas pracy (ang. Average Weekly Hours) i stopa bezrobocia (ang. Unemployment Rate), która posiada niskie znaczenie. Należy równocześnie zaznaczyć iż sam wskaźnik stopa bezrobocia jest wieloaspektowy i w przypadku USA występuje sześć jego odmian, uznawana za oficjalną jest ”U3” brana pod uwagę przy tworzeniu raportu o ilości wniosków o zasiłki dla bezrobotnych (ang. Jobless Claims Report).

Najważniejszą informacją zamieszczoną w publikacji danych w kalendarium dotyczącą zatrudnienia w dziale pozarolniczym jest ilość nowych miejsc pracy. Istotne dysproporcja ilości nowych miejsc pracy odnośnie przeiwdywań będą miały wielki wpływ na przebieg zdarzeń na rynkach finansowych.

NFP

Zmiana ilości miejsc pracy jest jednym z lepszych sygnałów dla inwestorów

 

Do publikacji w kalendarium makro non-farm payrolls dochodzi w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14.30. Generalnie średni miesięczny wzrost miejsc pracy o minimum 150 000 w czasie dwóch kwartałów poczytuje się za oznakę poruszenia gospodarczego.

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym ma także istotny wpływ na politykę pieniężną prowadzoną przez Rezerwę Federalną (ang. Federal Reserve, FED). Publikacja danych nieraz zradza gwałtowne reakcje ze strony rynków w sytuacji pojawienia się pokaźnej dysproporcji w stosunku do przypuszczeń.