Jobless Claims Report

Wrzesień 29, 2013 w Makroekonomia by editors

Publikacja liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych (ang. Jobless Claims Report) ukazuje się w Stanach Zjednoczonych co tydzień w czwartek o godzinie 14.30. Znaczna częstotliwość publikacji sprawozdania sprawia, że można zauważyć tutaj dużą zmienność, z tego względu ukazuje się średnia ruchoma za ostatnie cztery tygodnie. Znajdziemy tutaj dane o stanach, w których liczba podań była największa i najmniejsza, a z tygodniowym poślizgiem dokładną liczbę podań w każdym ze stanów. Poza tym w sprawozdaniu można odnaleźć mniej istotne dane o ilości ubezpieczonych bezrobotnych i pełną liczbę osób bezrobotnych. Dane o ilości bezrobotnych będą mniej ważne ze względu na małe zmiany przy tak dużej systematyczności publikacji.

Wszystkie informacje dotyczące rynku pracy mają wartość dla rynków finansowych ze względu na powszechne przekonanie, iż im lżejsza sytuacja na rynku pracy tym zdrowsza gospodarka. Większa ilość osób pracujących przekłada się na intensywniejszy poziom konsumpcji i szybsze tempo przyrostu PKB (ang. Gross Domestic Product, GDP).

Z kolei sam wpływ informacji Jobless Claims Report nt. liczby nowych zasiłków dla bezrobotnych na rynki finansowe jest zwykle ograniczony, nie licząc momentów w których dane w dużym stopniu odbiegają od poprzednich przewidywań. Istotniejsze znaczenie dla rynku raport może mieć w sytuacji gdy będzie ukazywał inną tendencje niż inne wskaźniki dla danego kraju. Przykładowo przy słabych innych danych makroekonomicznych wiadomość o znacząco obniżającej się ilości nowych podań o zasiłki może wywoływać polepszenie się nastrojów na rynkach.

Nierzadko jednak sprawozdanie liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych może zostać zlekceważony przez rynki. Uważa się, że podstawą jest liczba 30 000 wniosków, której przekroczenie wyraża zwykle spadającą ilość stanowisk pracy w gospodarce. Trzeba pamiętać że sam raport Jobless Claims Report bez innych danych makroekonomicznych dotyczących zatrudnienia, takich jak zmiana wskaźnika zatrudnienia (ang. Unemployment Change) czy zmiana stopy bezrobocia (ang. Unemployment Rate) jak i innych danych rynkowych niedużo informuje o stanie danej gospodarki.

Jobless Claims

Liczba wniosków składanych przez osoby bezrobotne wskazuje krótkoterminowe wahania w zatrudnieniu